I love lemon πŸ‹.

Juice, soda, squeezed on veggies or added to curries or lemon tea 😍

Today I am thankful for this sour yet refreshing taste!!

Advertisements